Instrukcje obsługi

Instrukcja DeLonghi EMKE 63

Kategoria: Małe AGD
Producent: DeLonghi
Modele: EMKE 63
Format instrukcji:

PDF

Język: polski/angielski/inne
Ocena produktu: 0 z 5 (0 ocen)
OCEŃ:
Obejrzyj instrukcję
Po obejrzeniu instrukcji będzie można pobrać ją na dysk twardy. Instrukcja jest w formacie PDF, obsługiwanym przez specjalne oprogramowanie (np. Adobe Reader lub odpowiednik).

Instrukcja po polsku DeLonghi EMKE 63

Instrukcja DeLonghi EMKE 63

i w nienaruszonym stanie. W razie wàtpliwoÊci nie nale˝y u˝ywaç ekspresu, lecz zwróciç si´ do wykwalifikowanego personelu serwisu. Nie nale˝y pozostawiaç elementów opakowania (plastikowych torebek, pianki polistyrenowej, itp.) w zasi´gu dzieci, poniewa˝ stanowià one potencjalne êród∏o zagro˝enia. Niniejsze urzàdzenie przeznaczone jest jedynie do u˝ytku domowego. Wszelkie inne zastosowania urzàdzenia uwa˝a si´ za niew∏aÊciwe i wobec tego niebezpieczne. Producent nie po


Strona zawiera instrukcje obsługi zgodne ze specyfikacjami DeLonghi dla produktów typu: Małe AGD.

Podobne Instrukcje, Małe AGD DeLonghi