Instrukcje obsługi

Instrukcja ELECTROLUX EUC18291W

Kategoria: Lodówki
Producent: ELECTROLUX
Modele: EUC18291W
Format instrukcji:

PDF

Język: polski/angielski/inne
Ocena produktu: 0 z 5 (0 ocen)
OCEŃ:
Po obejrzeniu instrukcji będzie można pobrać ją na dysk twardy. Instrukcja jest w formacie PDF, obsługiwanym przez specjalne oprogramowanie (np. Adobe Reader lub odpowiednik).

Instrukcja po polsku ELECTROLUX EUC18291W

Instrukcja ELECTROLUX EUC18291W

aç si´ z zasadami bezpiecze stwa i funkcjonowania zakupionego sprz´tu. Przed zainstalowaniem i rozpocz´ciem u˝ytkowania nale˝y dok adnie zapoznaç si´ z ni˝ej podanymi zaleceniami, maj cymi na celu zapewnienie bezpiecze stwa. Ogólne zasady bezpiecze stwa Urz dzenie przeznaczone jest wy cznie do u˝ytku osób doros ych. Nie wolno pozwalaç dzieciom na manipulowanie elementami steruj cymi ani bawienie si´ urz dzeniem. Niebezpieczna jest zmiana parametrów technicznych


Strona zawiera instrukcje obsługi zgodne ze specyfikacjami ELECTROLUX dla produktów typu: Lodówki.

Podobne Instrukcje, Lodówki ELECTROLUX