Instrukcje obsługi

Instrukcja BOSCH WAQ 28460 PL

Kategoria: Pralki
Producent: BOSCH
Modele: WAQ 28460 PL
Format instrukcji:

PDF

Język: polski/angielski/inne
Ocena produktu: 0 z 5 (0 ocen)
OCEŃ:
Obejrzyj instrukcję
Po obejrzeniu instrukcji będzie można pobrać ją na dysk twardy. Instrukcja jest w formacie PDF, obsługiwanym przez specjalne oprogramowanie (np. Adobe Reader lub odpowiednik).

Instrukcja po polsku BOSCH WAQ 28460 PL

Instrukcja BOSCH WAQ 28460 PL

Pralka Gratulujemy zakupu nowoczesnego, najwy szej jako ci urz dzenia gospodarstwa domowego marki Bosch! Pralka wyró nia si oszcz dnym zu yciem wody i energii elektrycznej. Ka de urz dzenie opuszczaj ce nasz zak ad jest starannie sprawdzane pod wzgl dem dzia ania i stanu. U ytkowanie zgodne z przeznaczeniem wy cznie do u ytku domowego, do tkanin nadaj cych si do prania w pralce oraz we ny nadaj cej si do prania r cznego w wodzie ze rodkiem pior cym, do u ytku wy cznie z zimn lub z zimn i ciep (maks. 60 °C) wod (w zale no ci od modelu) oraz dost pnymi w handlu rodkami pior cymi i piel gnacyjnymi przeznaczonymi do stosowania w pralkach. . Przygotowanie Instalacja zgodnie z osobn instrukcj instalacji. Przed pierwszym praniem nale y raz w czy pralk bez bielizny strona 9. Pranie Wyjmowanie prania Otworzy drzwiczki i wyj pranie. Je li aktywowana jest funkcja (bez wirowania ko cowego): Ustawi programator na Odpompowanie lub ustawi pr dko wirowania. Wybra Start/Pauza. Indywidualne...


Strona zawiera instrukcje obsługi zgodne ze specyfikacjami BOSCH dla produktów typu: Pralki.

Podobne Instrukcje, Pralki BOSCH