Instrukcje obsługi

Instrukcja BOSCH WAE 20163 PL

Kategoria: Pralki
Producent: BOSCH
Modele: WAE 20163 PL
Format instrukcji:

PDF

Język: polski/angielski/inne
Ocena produktu: 0 z 5 (0 ocen)
OCEŃ:
Obejrzyj instrukcję
Po obejrzeniu instrukcji będzie można pobrać ją na dysk twardy. Instrukcja jest w formacie PDF, obsługiwanym przez specjalne oprogramowanie (np. Adobe Reader lub odpowiednik).

Instrukcja po polsku BOSCH WAE 20163 PL

Instrukcja BOSCH WAE 20163 PL

Pa stwa pralka Gratulujemy - zakupu nowoczesnego, najwy szej jako ci urz dzenia gospodarstwa domowego marki Bosch! Pralka wyrĂł nia si oszcz dnym zu yciem wody i energii elektrycznej. Ka de urz dzenie opuszczaj ce nasz zak ad jest starannie sprawdzane pod wzgl dem dzia ania i stanu. SzczegĂł owe informacje: www.bosch-home.com Utylizacja zgodnie z przepisami o ochronie rodowiska naturalnego Opakowania usuwa zgodnie z przepisami o ochronie rodowiska naturalnego. Urz dzenie to zosta o oznaczone zgodnie z europejsk Dyrektyw 2002/96/EG o zu ytych urz dzeniach elektrycznych i elektronicznych (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Dyrektywa ta okre la zasady obowi zuj ce w ca ej Unii Europejskiej w zakresie zwrotu i wtĂłrnego wykorzystania zu ytych urz dze . Przestrzega przepisĂłw bezpiecze stwa pracy zamieszczonych na stronie 8! Przed uruchomieniem pralki przeczyta instrukcj obs ugi i oddzieln instrukcj ustawiania! U ytkowanie zgodne z przeznaczeniem wy cznie do u ytku...


Strona zawiera instrukcje obsługi zgodne ze specyfikacjami BOSCH dla produktów typu: Pralki.

Podobne Instrukcje, Pralki BOSCH