Instrukcje obsługi

Instrukcja BOSCH WAA 20162PL

Kategoria: Pralki
Producent: BOSCH
Modele: WAA 20162PL
Format instrukcji:

PDF

Język: polski/angielski/inne
Ocena produktu: 0 z 5 (0 ocen)
OCEŃ:
Obejrzyj instrukcję
Po obejrzeniu instrukcji będzie można pobrać ją na dysk twardy. Instrukcja jest w formacie PDF, obsługiwanym przez specjalne oprogramowanie (np. Adobe Reader lub odpowiednik).

Instrukcja po polsku BOSCH WAA 20162PL

Instrukcja BOSCH WAA 20162PL

dzenia uwa nie przeczytaj niniejsz instrukcj . Zawiera ona wa ne informacje oraz rady dotycz ce instalacji, obs ugi i bezpiecze stwa urz dzenia. Zachowaj instrukcj obs ugi urz dzenia, aby wykorzysta j w przysz oœci i/lub dla ewentualnego nast pnego w aœciciela. Zamontowa urz dzenie zgodnie z instrukcj monta u. Zdj zabezpieczenie s u ce do transportu i zachowa je. Nie przy cza do sieci elektrycznej urz dzenia, które posiada widoczne œlady uszkodze


Strona zawiera instrukcje obsługi zgodne ze specyfikacjami BOSCH dla produktów typu: Pralki.

Podobne Instrukcje, Pralki BOSCH