Instrukcje obsługi

Instrukcja BOSCH SGV 43M03EP

Kategoria: Zmywarki do naczyń
Producent: BOSCH
Modele: SGV 43M03EP
Format instrukcji:

PDF

Język: polski/angielski/inne
Ocena produktu: 0 z 5 (0 ocen)
OCEŃ:
Obejrzyj instrukcję
Po obejrzeniu instrukcji będzie można pobrać j± na dysk twardy. Instrukcja jest w formacie PDF, obsługiwanym przez specjalne oprogramowanie (np. Adobe Reader lub odpowiednik).

Instrukcja po polsku BOSCH SGV 43M03EP

Instrukcja BOSCH SGV 43M03EP

pl Przepisy bezpieczeñstwa Przy dostawie Sprawdziæ stan opakowania i zmywarkê pod wzglêdem ewentualnych uszkodzeñ transportowych. Nie uruchamiaæ uszkodzonego urz¹dzenia, lecz porozumieæ siê z dostawc¹. Usun¹æ opakowanie zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami. Ostrze¿enie Jeœli urz¹dzenie nie stoi we wnêce i przez to pozostawiony jest dostêp do œciany bocznej, to strefa zawiasów drzwi musi zostaæ os³oniêta z boku (niebezpieczeñstwo skaleczenia). Stosowne os³ony to akcesori


Strona zawiera instrukcje obsługi zgodne ze specyfikacjami BOSCH dla produktów typu: Zmywarki do naczyń.

Podobne Instrukcje, Zmywarki do naczyń BOSCH