Instrukcje obsługi

Instrukcja BOSCH SGV 43E73EU

Kategoria: Zmywarki do naczyń
Producent: BOSCH
Modele: SGV 43E73EU
Format instrukcji:

PDF

Język: polski/angielski/inne
Ocena produktu: 0 z 5 (0 ocen)
OCEŃ:
Obejrzyj instrukcję
Po obejrzeniu instrukcji będzie można pobrać j± na dysk twardy. Instrukcja jest w formacie PDF, obsługiwanym przez specjalne oprogramowanie (np. Adobe Reader lub odpowiednik).

Instrukcja po polsku BOSCH SGV 43E73EU

Instrukcja BOSCH SGV 43E73EU

Zmywarka 9000 273 221 (8804) pl Instrukcja obs³ugi pl Spis treœci 4 6 7 8 9 10 13 15 Mycie naczyñ . . . . . . . . . . . . . . . . . Funkcje dodatkowe * . . . . . . . . . . . Przegl¹dy i konserwacja . . . . . . . . Szukanie usterek . . . . . . . . . . . . . . Wzywanie serwisu . . . . . . . . . . . . . . Wskazówki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Instalacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Usuwanie odpadów . . . . . . . . . . . . 16 18 19 21 24 24 25 26 Przepisy bezpieczeñstwa . . . . . . . . Zapoznanie siê z urz¹dzeniem . . . Uk³ad zmiêkczania wody . . . . . . . . Nape³niæ sol¹ specjaln¹ . . . . . . . . . Nape³nienie p³ynem nab³yszczaj¹cym . . . . . . . . . . . . . . Naczynia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Œrodek czyszcz¹cy . . . . . . . . . . . . . Przegl¹d programów . . . . . . . . . . . pl Przepisy bezpieczeñstwa Przy dostawie Sprawdziæ stan opakowania i zmywarkê pod wzglêdem ewentualnych uszkodzeñ transportowych. Nie...


Strona zawiera instrukcje obsługi zgodne ze specyfikacjami BOSCH dla produktów typu: Zmywarki do naczyń.

Podobne Instrukcje, Zmywarki do naczyń BOSCH