Instrukcje obsługi

Instrukcja BOSCH Maxx 5 WVD 24520EU

Kategoria: Pralki
Producent: BOSCH
Modele: Maxx 5 WVD 24520EU
Format instrukcji:

PDF

Język: polski/angielski/inne
Ocena produktu: 0 z 5 (0 ocen)
OCEŃ:
Obejrzyj instrukcję
Po obejrzeniu instrukcji będzie można pobrać ją na dysk twardy. Instrukcja jest w formacie PDF, obsługiwanym przez specjalne oprogramowanie (np. Adobe Reader lub odpowiednik).

Instrukcja po polsku BOSCH Maxx 5 WVD 24520EU

Instrukcja BOSCH Maxx 5 WVD 24520EU

u z ustawianiem i pod³¹czaniem pralko-suszarki ­ prosimy o kontakt z naszym dzia³em obs³ugi klienta. Dodatkowe informacje i wybór naszych produktów znajduj¹ siê na stronie internetowej: http://www.bosch-home.com Prosimy zapoznaæ siê z poni¿sz¹ instrukcj¹ u¿ytkowania i instalacji oraz z wszelkimi informacjami do³¹czonymi doĂpralko-suszarki i postêpowaæ zgodnie z nimi. Niniejsza instrukcja u¿ytkowania i instalacji dotyczy ró¿nych modeli. Ró¿nice wskazane s¹ w odpowiednic


Strona zawiera instrukcje obsługi zgodne ze specyfikacjami BOSCH dla produktów typu: Pralki.

Podobne Instrukcje, Pralki BOSCH