Instrukcje obsługi

Instrukcja BOSCH KIL 18V20FF

Kategoria: Lodówki
Producent: BOSCH
Modele: KIL 18V20FF
Format instrukcji:

PDF

Język: polski/angielski/inne
Ocena produktu: 0 z 5 (0 ocen)
OCEŃ:
Obejrzyj instrukcję
Po obejrzeniu instrukcji będzie można pobrać ją na dysk twardy. Instrukcja jest w formacie PDF, obsługiwanym przez specjalne oprogramowanie (np. Adobe Reader lub odpowiednik).

Instrukcja po polsku BOSCH KIL 18V20FF

Instrukcja BOSCH KIL 18V20FF

pl Wskazówki dotycz ce urz dze Stare urz dzenia nie s bezwartoœcioĆ usuwania odpadów x Usuwanie materia u pakunkowego Opakowanie chroni urz dzenie przed uszkodzeniem podczas transportu. Wszystkie zastosowane do tego celu materia y s nieszkodliwe dla œrodowiska naturalnego i mog by powtórnie wykorzystane. Prosimy równie Pa stwa o pomoc i i usuni cie tego opakowania w sposób zgodny z zasadami ochrony œrodowiska naturalnego. Prosimy o poinformowanie si u sprzedawcy


Strona zawiera instrukcje obsługi zgodne ze specyfikacjami BOSCH dla produktów typu: Lodówki.

Podobne Instrukcje, Lodówki BOSCH