Męski Świat Instrukcje obsługi Zmywarki do naczyń ARISTON LST 328 A/HA (45cm, panel zintegrowany)
Instrukcje obsługi

Instrukcja ARISTON LST 328 A/HA (45cm, panel zintegrowany)

Kategoria: Zmywarki do naczyń
Producent: ARISTON
Modele: LST 328 A/HA (45cm, panel zintegrowany)
Format instrukcji:

PDF

Język: polski/angielski/inne
Ocena produktu: 0 z 5 (0 ocen)
OCEŃ:
Obejrzyj instrukcję
Po obejrzeniu instrukcji będzie można pobrać ją na dysk twardy. Instrukcja jest w formacie PDF, obsługiwanym przez specjalne oprogramowanie (np. Adobe Reader lub odpowiednik).

Instrukcja po polsku ARISTON LST 328 A/HA (45cm, panel zintegrowany)

Instrukcja ARISTON LST 328 A/HA (45cm, panel zintegrowany)

go Czyszczenie zmywarki Unikanie powstawania brzydkich zapachów Czyszczenie spryskiwaczy Czyszczenie filtra dop³ywu wody Czyszczenie filtrów W przypadku d³u¿szej nieobecnoœci Œrodki ostro¿noœci zalecenia i Serwis Techniczny, 11 Ogólne zasady bezpieczeñstwa Usuwanie odpadów Oszczêdnoœæ i ochrona œrodowiska Przed zwróceniem siê do Serwisu Technicznego Anomalie i œrodki zaradcze, 12  Instalacja PL Nale¿y zachowaæ niniejsz¹ ksi¹¿eczkê, aby móc z niej korzystaæ w ka¿


Strona zawiera instrukcje obsługi zgodne ze specyfikacjami ARISTON dla produktów typu: Zmywarki do naczyń.

Podobne Instrukcje, Zmywarki do naczyń ARISTON