Instrukcje obsługi

Instrukcja Ariston HOTPOINT LSF 723 X EU

Kategoria: Zmywarki do naczyń
Producent: Ariston
Modele: HOTPOINT LSF 723 X EU
Format instrukcji:

PDF

Język: polski/angielski/inne
Ocena produktu: 0 z 5 (0 ocen)
OCEŃ:
Obejrzyj instrukcję
Po obejrzeniu instrukcji będzie można pobrać ją na dysk twardy. Instrukcja jest w formacie PDF, obsługiwanym przez specjalne oprogramowanie (np. Adobe Reader lub odpowiednik).

Instrukcja po polsku Ariston HOTPOINT LSF 723 X EU

Instrukcja Ariston HOTPOINT LSF 723 X EU

Instrukcja obs³ugi PL Polski, 1 ZMYWARKA CS  Èesky, 13 HU Magyar, 25 Spis treœci Instalacja, 2-3 Ustawianie i poziomowanie Pod³¹czenie do sieci wodnej i elektrycznej Ostrze¿enia dotycz¹ce pierwszego mycia Dane techniczne PL BG SL SK Opis urz¹dzenia, 4 Áúëãàðñêè,37 Slovenian, 49 Slovensky, 61 Widok ogólny Panel sterowania EL ÅëëçíéêÜ, 73 Nape³nianie koszy, 5 Kosz dolny Kosz na sztuæce Kosz górny Uruchomienie i u¿ytkowanie, 6-7 Uruchomienie zmywarki Dozowanie œrodka myj¹cego Opcje mycia LSF 723 Programy, 8 Tabela programów Nab³yszczacz i sól regeneracyjna, 9 Dozowanie œrodka nab³yszczaj¹cego Dozowanie soli regeneracyjnej Konserwacja i utrzymanie, 10 Wy³¹czanie wody i pr¹du elektrycznego Czyszczenie zmywarki Unikanie powstawania brzydkich zapachów Czyszczenie spryskiwaczy Czyszczenie filtra dop³ywu wody Czyszczenie filtrów W przypadku d³u¿szej nieobecnoœci Œrodki ostro¿noœci, zalecenia i Serwis Techniczny, 11...


Strona zawiera instrukcje obsługi zgodne ze specyfikacjami Ariston dla produktów typu: Zmywarki do naczyń.

Podobne Instrukcje, Zmywarki do naczyń Ariston